site templates free download

De resultaten laten zien dat... 

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Eigenwijz 4uit! 
21-02-2016
Artikel 1 – Definities en werking:
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Eigenwijz 4uit! Te Purmerend (KVK nummer: 64005887)
b) Leerling/ouder/verzorger: Natuurlijke persoon die een begeleidingstraject of training volgt.
c) Kosten: De vergoeding dat de leerling aan Eigenwijz 4uit! verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffend het door leerlingen volgen van begeleiding en trainingen bij Eigenwijz 4uit!.
Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden:
Eigenwijz 4uit! geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van de voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten:
1. Een overeenkomst tot het volgen van begeleiding en training tussen Eigenwijz 4uit! en een particulier komt uitsluitend tot stand door het inschrijven via telefonisch contact of e-mail voor een begeleidingstraject of training door de desbetreffende particulier. En de daaropvolgende, via mail of mondelinge, bevestiging van Eigenwijz 4uit! aan de particulier, dat hij tot het begeleidingstraject of training is toegelaten. Een intakegesprek en onderzoek zijn onderdeel van het acceptatieprocedure voor het begeleidingstraject en trainingen. De particulier heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met, de algemene voorwaarden zodra een afspraak gemaakt is.
2. Tijdstip en locatie van de begeleidings- en trainingssessies worden in overleg met de leerling/ouder/verzorger vastgesteld. Eigenwijz 4uit! behoudt zich de vrijheid voor om afspraken te verzetten, mocht dit noodzakelijk blijken in het kader van de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden. Hierbij wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
3. Mocht Eigenwijz 4uit! tijdens het begeleidingsraject en trainingen zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Eigenwijz 4uit! vallen, dan zal Eigenwijz 4uit! de leerling/ouder/verzorger daarop attenderen en aangeven dat een consult elders wenselijk is.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
1. Eigenwijz 4uit! geeft geen adviezen over te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. Eigenwijz 4uit! ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de leerling/ouder/verzorger, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de leerling/ouder/verzorger te ondersteunen.
2. De leerling/ouder/verzorger draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Eigenwijz 4uit! en de leerling/ouder/verzorger gezamenlijk doorbrengen als daarna.
3. Eigenwijz 4uit! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
4. Elke aansprakelijkheid van Eigenwijz 4uit! voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
5. Eigenwijz 4uit! is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Eigenwijz 4uit!.
Artikel 5 - Vertrouwelijkheid
1. Alle conversaties dienen te worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd, zonder toestemming van zowel Eigenwijz 4uit! als de leerling/ouder/verzorger. Onder geen enkele omstandigheid, behalve als er een wet is overtreden, zal er enige informatie inzake de inhoud van een conversatie aan derden openbaar worden gemaakt. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van Eigenwijz 4uit om activiteiten die in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal Eigenwijz 4uit! niet kunnen worden aangesproken als hij of zij onwettige zaken aan de sponsor van de leerling/ouder/verzorger of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
2. Op alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Eigenwijz 4uit! en de leerling/ouder/verzorger degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.
Artikel 6 – Overigen rechten en plichten van de leerling/ouder/verzorger
1. Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling/ouder/verzorger verplicht:
a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van het begeleidingstraject of training;
b. de voor de begeleidingstraject of training benodigde materialen, voorzover deze niet ter plekke door Eigenwijz 4uit! ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en andere leerlingen niet te hinderen;
d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor Eigenwijz 4uit! en (andere) leerlingen.
2. In geval van verhindering of ziekte zal de cliënt hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren kennis geven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.